Accedisca a la nostra nova pàgina Web

Portal Divalterra

Presentació

D'acord amb els objectius i línies de desenvolupament marcades per l'àrea de Medi Ambient de la Diputació, es proposen quatre línies d’actuació.


CANVI CLIMÀTIC I LA SOSTENIBILITAT

Foment de l'adhesió al Pacte d'Alcaldes, brindant assistència tècnica per a avançar en la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant eines i mecanismes de diagnòstic, prescripció, acció i control de desenvolupament local..

En matèria de sostenibilitat, s'estudien pràctiques i indicadors existents i es proposa el desenvolupament de projectes pilot d'actuació.

 

ARBRES MONUMENTALS, BOSCOS I BIODIVERSITAT

A través del departament d'Árbres Monumentals s'ofereix una atenció integrada i polivalent, per a l'estudi, recerca, protecció, conservació, restauració, foment, acreixement i difusió dels arbres monumentals.

Així mateix, es proposen accions de prevenció i vigilància municipal enfront d'incendis forestals i s'estudien les potencialitats de l'aprofitament forestal.

 

AGRICULTURA ECOLÒGICA

Desenvolupament de projectes pilot d'implantació municipal de l'agricultura ecològica, proporcionant formació a agricultors i apostant per sistemes de producció i transformació de productes. Cerca i localització d'oportunitats de comercialització a través d'estudis de mercat.
 


ASSISTÈNCIA TÈCNICA MEDIAMBIENTAL

Assessorament als municipis que no disposen de recursos tècnics propis, analitzant les necessitats locals i treballant en la consecució d'objectius en coordinació amb els Ajuntaments i el Servei de Medi ambient de la Diputació.